Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 2η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α΄/19-7-2018), σε εφαρμογή του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α΄/112), της με αρ. πρωτ. 39456 / 15-6-2022 Εγκυκλίου 380 του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. πρωτ. 39135 / 30-5-2022 Εγκυκλίου 374 του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του αρ.78 του Ν. 4954 / 2022(ΦΕΚ 136 /Α΄/ 9-7-2022) και των άρθρων 36 & 37 του Ν 5013 / 2023 (ΦΕΚ 12 / Α΄/ 19-1-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Author

Comments are closed.