Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη δια ζώσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/20102010
και του αρ. 184 του Ν 4635/2019, σε εφαρμογή της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 3608/21-01-2022 (ΦΕΚ/Β΄/155) ΚΥΑ, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας και της με αρ. πρωτ. 69472/24-09-2021 Εγκυκλίου 643 του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 31-1-2022 και ώρα 8.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νίκαιας (Π.Τσαλδάρη 10, 1ος όροφος) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας.

2. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στο Α/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης
χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

3. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στο Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης
χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

4. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού στην τριμελή
Επιτροπή Εκκαθάρισης Αρχείων.

5. Ορισμός μελών α) Επιτροπής Σύνταξης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αχρήστων Αντικειμένων β)
Επιτροπής Ακαταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων.

6. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων.

7. Ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου των δένδρων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2022.

8. Ορισμός δύο υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τους αντίστοιχους
αναπληρωτές τους και ενός Δημοτικού Συμβούλου, για τη σύσταση της Επιτροπής Συμβιβαστικής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, για
το οικονομικό έτος 2022.

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό καταβολής αποζημίωσης στην Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα
μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Νίκαιας-Ρέντη με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ-
Ν.Π.Ι.Δ.» για την περίοδο από 1/1/2022 , με διάρκεια έως το τέλος της θητείας της Δημοτικής
Αρχής, ήτοι εως 31/12/2023 (σύμφωνα με την υπ αρ. 102/2021 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου) και
έως τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ) σε βάρος του ΚΑ: 15.6117.0001 «Αμοιβές
Προέδρου & Μελών ΔΣ» προϋπ/σμού εξόδων οικ/κού ετους 2022 της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ.

10. Έγκριση διοργάνωσης ετήσιων εκδηλώσεων 2022.

11. Επικύρωση Απομαγνητοφωνημένων Πρακτικών 13ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου έτους
2021, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση ακύρωσης – προσφυγή των κ.κ. Λάμα Δ. κ.λ.π.
που αφορά σε άρση απαλλοτρίωσης, φερόμενη ιδιοκτησία τους, που βρίσκεται επί της συμβολής
των οδών Τζαβέλλα και Καραολή Δημητρίου στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι.Ρέντη, σύμφωνα με την με
αρ. 288/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

13. Έγκριση ή μη κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό ΠΙΝΔΟΥ στην Δημοτική Κοινότητα Α.Ι.Ρέντη, του
Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη σύμφωνα με την με αρ. 345/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

14. Συζήτηση και ψήφισμα για την Παιδεία.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

BΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Author

Comments are closed.