Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης 2020

Σύμφωνα με:

 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 83,86,88 παρ. 3 και 89 του Ν. 3852/2010 ΄΄ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ΄΄

όπως αυτές αντικαταστάθηκαν  από τον Ν. 4555/19.07.2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2019)  ΄΄Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι ΄΄

2.Την με αριθμ.88/21.08.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. – Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ Βαθμού με θέμα: ΄΄ Λειτουργία  Κοινοτήτων ΄΄

3.Τα σχετικά εισηγητικά έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα  οποία επισυνάπτουμε.

Σας γνωρίζουμε ότι, στις 04  του μηνός Μαρτίου έτους 2020  ημέρα   Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας επί της οδού Βουρνόβα 35 & Κ.Παλαμά 71 – Νεάπολη  και ως εκ τούτου καλείστε  να παρευρεθείτε για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση μικροτροποποιήσεων  ως προς τη διαδρομή, και τις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

Θέμα 2ο:Παράταση ή μη άδειας ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Μερικής Επεξεργασίας (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) της εταιρείας: LEVE AROMA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  επί της οδού  Βούλγαρη αρ. 6 & Κριεζώτου αρ. 1  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας.

Θέμα 3ο: Παράταση ή μη άδειας ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ)» του κ. Λάζαρου Κανελλόπουλου  επί της οδού  Κουταΐση  αρ. 18  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας.

Θέμα 4ο: Παράταση ή μη άδειας ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής  & Προσφοράς  κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» της  κ. Ελένης Βιδάλη επί της οδού  Κ.Γέμελου  αρ. 52-54  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας.

Author

Comments are closed.