Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 6 παράγραφος 5 του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06-10-2023), σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 182/26-01-2024 Εγκυκλίου 98 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Ιουλίου και ώρα 8.30 μ.μ. δια ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος) και με τηλεδιάσκεψη
(https://www.epresence.gov.gr) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων αναφορικά με αναπροσαρμογή επιτοκίου υφιστάμενου δανείου από κυμαινόμενο σε σταθερό.»
Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι υπήρξε απρόοπτη μεταβολή της τοκοχρεωλυτικής δόσης του δανείου από το Τ.Π.Δ. για το έτος 2024, μετά την αναπροσαρμογή κυμαινόμενων επιτοκίων EURIBOR, με αποτέλεσμα τη δυσχέρεια εξόφλησης των δόσεων από το Δήμο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΙΧΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Author

Comments are closed.