Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/2010, την από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55), την με αρ. πρωτ: 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο 40 του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. 429/12-3-2020 (Β΄850) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β΄1704) και τις με αρ. πρωτ. 33282/29-5-25020 Εγκύκλιο 163 & 60249/22-09-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 9-11-2020 και ώρα 8.00 μ.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στο δικτυακό τόπο της πλατφόρμας WEBEX https://dimos-nikaias-renti.my.webex.com/meet/nikaia για την λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη μετά τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

2. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην τριμελή Επιτροπή για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΠΑΡΚΕ) ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Α.Κ. ‘’ΠΛΑΤΩΝΑ’’ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ», Αναδ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

3. Έγκριση των με αρ. 8/26-10-2020 & 9/26-10-2020 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων του 9ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας και την ίδρυση του 26ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας».

4. Έγκριση της με αρ. 10/4-11-2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Προσθήκη τομέων και ειδικότητας στο 1ο ΕΠΑΛ Νίκαιας “Παναγιώτης Γιαννάκης” ».

5. Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων στους οικισμούς εργατικών κατοικιών «ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ I,ΙΙ,ΙΙΙ,V,VI» στη συμβολή των οδών Π. Ράλλη & Αγ. Άννης.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ρυθμίσεων των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη.

7. Έγκριση της ανάγκης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του χώρου του Γηπέδου της Νεάπολης επί της συμβολής των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη 349 και Παρνασσού στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

8. Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ΄ Τριμήνου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2020.

9. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Νίκαιας.

Comments are closed.