Σας προσκαλούμε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ.
Ιωάννη Ρέντη η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 09-05-2023 και ώρα 9.00 π.μ. αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γ. Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/19-7-2018), σε εφαρμογή του αρ. 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄/91),
της με αρ. πρωτ. 35496/26-04-2023 Εγκυκλίου 488 του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. πρωτ.
39456/15-6-2022 Εγκυκλίου 380 του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Οικονομικής
Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των αρ. 31 & 37 του Ν 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α΄/19-012023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Author

Comments are closed.