Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 163 του Ν. 3463/2006 και του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/20102010 και του αρ. 184 του Ν 4635/2019, σε εφαρμογή του από 11-3-2020 ΠΝΠ

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ/Α΄/55), το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν4682/2020 (ΦΕΚ/Α΄/76), της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 60400/03-10-2021 (ΦΕΚ/Β΄/4577) ΚΥΑ και της με αρ.πρωτ. 69472/24- 09-2021 Εγκυκλίου 643 του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» που θα διεξαχθεί την Tρίτη 12-10-2021 και ώρα 8.30 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νίκαιας (Π.Τσαλδάρη 10, 1ος όροφος) για την λήψη απόφασης του κάτωθι μοναδικού θέματος:

Έγκριση έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2020 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Xρήσης και Προσάρτημα) και Ταμειακός Απολογισμός οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Comments are closed.