Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 10η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Πέμπτη 19  Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α΄/19-72018), σε εφαρμογή του αρ. 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄/91), της με αρ. πρωτ. 35496/26-04-2023  Εγκυκλίου 488 του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. πρωτ. 39135/30-5-2022 Εγκυκλίου 374 του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των  άρθρων 36 & 37 του Ν 5013 / 2023 (ΦΕΚ 12 / Α΄/ 19-1-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Author

Comments are closed.