Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ. 6 παράγραφος 5 του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06-10-2023), σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 8182/26-01-2024 Εγκυκλίου 98 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 25 Απριλίου και ώρα 8.30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη καταδίκης της βιαιοπραγίας κατά Αντιδημάρχου του Δήμου.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα για την καταδίκη του περιστατικού και την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών βίας στο μέλλον.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΙΧΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Author

Comments are closed.