Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 1η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 31 Ιανουαρίου
2023 και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α΄/19-7-2018),
σε εφαρμογή του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α΄/112), της με αρ. πρωτ. 39456 / 15-6-2022 Εγκυκλίου 380 του
Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. πρωτ. 39135 / 30-5-2022 Εγκυκλίου 374 του Υπουργείου Εσωτερικών
για την λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του αρ.78 του Ν. 4954 /
2022 (ΦΕΚ 136 /Α΄/ 9-7-2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ποιότητας Ζωής 2023

Author

Comments are closed.