Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα 1ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση των τεχνικών απαιτήσεων την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης, σύνταξη της προκήρυξης, έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), έγκριση των εντύπων οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού, σχετικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (χαρτικά, απορρυπαντικά – σαπούνια, διάφορα είδη), για την ΟΜΑΔΑ Α΄- Χαρτικά είδη, ΟΜΑΔΑ Β΄- Απορρυπαντικά & σαπούνια και ΟΜΑΔΑ Γ΄- Διάφορα είδη ευπρεπισμού», για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, με διάρκεια υλοποίησης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 24.871,92 (Εικοσιτεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ΜΕΡΙΣΜΕΝΗ σε ποσό ύψους € 12.435,96 (Δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών), σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», του Κ.Α 15.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορ/ντικά, χαρτικά, κλπ)», του Κ.Α. 20.6634.0003 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορ/ντικά, χαρτικά, κλπ)», και του Κ.Α. 35.6634.0002 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορ/ντικά, χαρτικά, κλπ), του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και σε ποσό ύψους € 12.435,96 (Δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ πέντε και ενενήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, σε βάρος Κ.Α. 10.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», του Κ.Α 15.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορ/ντικά, χαρτικά, κλπ)», του Κ.Α. 20.6634.0003 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορ/ντικά, χαρτικά, κλπ)», και του Κ.Α. 35.6634.0002 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορ/ντικά, χαρτικά, κλπ), του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

Θέμα 2ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 18576/01-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Πρόχειρων –Δημοσίων και Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, σχετικά με την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Λιπαντικών ειδών για την Κίνηση των Μεταφορικών μέσων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για δυο (2) ημερολογιακά έτη».

Θέμα 3ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 18579/01-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Πρόχειρων –Δημοσίων και Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, σχετικά με την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη , για δυο (2) ημερολογιακά έτη».

Θέμα 4ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση τεχνικών απαιτήσεων, κατάρτιση όρων διακήρυξης, σύνταξη της προκήρυξης, έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), έγκριση των εντύπων οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού, σχετικά με την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Οδοποιίας & Κοινόχρηστων Χώρων (πίσσα & διάφορά υλικά) έτους 2020» με διάρκεια ενός (1) έτους, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 67.276,20 (Εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%,.

Θέμα 5ο : Απόφαση σχετικά με την παράταση της με αριθμ. 4176/25-06-2019 με ΑΔΑΜ: 19ΑWRD005163157 και ΑΔΑ: 6ΗΠΤΩΚΑ-ΤΑΖ Απόφαση Αντιδημάρχου σχετικά με την «Ενοικίαση σαρώθρων καθαρισμού δαπέδων, πατακίων – χαλιών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αθλητισμού Αγ. Ι. Ρέντη» μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΗΕLLAS DUST CONTROL A.E.B.E για ένα έτος με έναρξη 25-06-2019 και λήξη στις 24-06-2020.

Θέμα 6ο : Απόφαση σχετικά με την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 2019»,προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ποσού € 180.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2020.

Θέμα 7ο : Απόφαση σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη 2019» προϋπολογισμού 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Θέμα 8ο : Απόφαση σχετικά με την προσωρινή κατακύρωση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» στον αμέσως επόμενο προσφέροντα που υπέβαλε παράταση λήξης της προσφοράς του.

Θέμα 9ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση της μείωσης κατά 50% των τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα, βάσει του άρθρου 65 παρ. 3 του ν. 4688 (ΦΕΚ 101/Α΄/24-5-2020)

Θέμα 10ο : Απόφαση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 15/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νικαίας επί της αγωγής των 1) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ. κ.λ.π. ( συν. 214 ) υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη.

Θέμα 11ο : Απόφαση σχετικά με την Εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφορών μεταξύ του Δήμου και του ΚΟΚΚΑΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ περί αποζημίωσης ποσού.

Θέμα 12ο : Απόφαση σχετικά με την Εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφορών μεταξύ του Δήμου και του ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ περί αποζημίωσης ποσού.

Θέμα 13ο : Απόφαση σχετικά με τις εγκρίσεις των τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), των εντύπων οικονομικών προσφορών – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), την κατάρτιση και την σύνταξη των όρων διακήρυξης, για σύμβαση προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ. με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης, 94.426,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του Κ.Α. 60.7135.0002 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. Ένταξη της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5032674 ΕΣΠΑ» οικονομικού έτους 2020.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Author

Comments are closed.