Πρόσκληση Σύγκλησης 7ης Συνεδρίασης 9 Μαρτίου

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

 

                                                                                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  7ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Θέμα 1ο : Aπόφαση σχετικά με την έγκριση της 1ης ΣΣΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»

Θέμα 2ο : Aπόφαση σχετικά με την αλλαγή ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΝΙΚΙΟΥ 14Α ΚΑΙ ΑΓ. Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ»

Θέμα 3ο : Aπόφαση σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ».

Θέμα 4ο : Aπόφαση σχετικά με την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» στη Δημοτική ενότητα Νίκαιας.

Θέμα 5ο : Aπόφαση σχετικά με: Α) Την Έγκριση επικαιροποιημένου τεύχους της υπ΄ αρ. 10/2018 μελέτης με  τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ » Β) Τον Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και κατάρτισης των όρων διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ».

Θέμα 6ο : Aπόφαση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ».

Θέμα 7ο : Aπόφαση σχετικά  με την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη μελέτη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ».

Θέμα 8ο :  Aπόφαση σχετικά με τη συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ».

Θέμα 9ο : Aπόφαση σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ     ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ»

Θέμα 10ο : Aπόφαση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. Α 574/2020 απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς. (αγωγή  των 1) Βεργογιάννη Νικ. και 2) Βελεσιώτη Πηνελόπης).

Θέμα 11ο : Aπόφαση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 9/2020 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Νικαίας. ( αγωγή  ΆΝΝΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑ )

Θέμα 12ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 6440/14-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων και της κατάρτισης των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ), με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004».

Θέμα  13 ο:  Απόφαση σχετικά με την αποδοχή  χρηματικών δωρεών δημοτών προς τον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οι οποίες κατατέθηκαν με την ευκαιρία της έκδοσης και διάθεσης του Ιστορικού Λευκώματος για την Νίκαια τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη: «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ» και ανέρχονται στο ποσό των € 1.500,00.

Θέμα 14ο :Απόφαση σχετικά με την διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών οφειλετών στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

Θέμα 15ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ΄ αρ. πρωτ. 9424/03-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων, που αφορά την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, σχετικά με τις «Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών», για 1 (ένα) έτος, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη  προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 9.052,00 (Εννέα χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Θέμα 16ο : Απόφαση σχετικά με τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, κατά του κατηγορούμενου Ιωάννη Λαζόπουλου, στην υπόθεση που συζητείται ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Πειραιά κατά την δικάσιμο της 26.3.2020 και σε κάθε δικάσιμο ύστερα από τυχόν αναβολή και παροχή εξουσιοδότησης για το σκοπό αυτό στους δικηγόρους  του Δήμου μας, 1) Μαρία Καραφέρη του Κωνσταντίνου με ΑΜ ΔΣΠ 2979 και 2) Μιλτιάδη – Παναγιώτη Κλαπαδάκη του Εμμανουήλ με ΑΜ ΔΣΠ 4081.

Author

Comments are closed.