Πρόσκληση σύγκλησης 34 συνεδρίασης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaiarentis.gov.gr)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Θέμα 1ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 53709/11-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και την τελική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του νέου έργου «Αντικατάσταση Ξύλινου Δαπέδου (ΠΑΡΚΕ) στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Α.Κ. «ΠΛΑΤΩΝΑ» Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι .Ρέντη».

Θέμα 2ο : Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 46 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ» Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι .Ρέντη μετά από κλήρωση (Μη.Μ.Ε.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’)

Θέμα 3ο :  Α) Απόφαση σχετικά με την έγκριση επικαιροποιημένου τεύχους προεκτιμώμενων αμοιβών της υπ’αρ. 12/18 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 46 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ»

Β) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτισης όρων διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 46 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ»

Θέμα 4ο : Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό τελών για τη χρήση των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων στα όρια του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για το οικονομικό έτος 2020.

Θέμα 5ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση κανονισμού τελών Διαφήμισης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι .Ρέντη.

Θέμα 6ο :  Απόφαση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. Α 5474/2019 απόφασης του  Δ/κου Πρωτοδικείου Πειραιώς επί της  προσφυγής της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

Θέμα 7ο : Απόφαση σχετικά με την απόδοση του υπ. αριθμ. 2293/23-11-2018 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ποσού ύψους € 300,00 για την έκδοση ειδικής κάρτας ψηφιακού ταχογράφου σε υπαλλήλους του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη που εκδόθηκε στο όνομα του υπάλληλου του Δήμου  κ.Νικολαϊδη Νικόλαου κλάδου (ΔΕ Οδηγών), και την απαλλαγή του  από το ποσό ύψους € 300,00 το οποίο του χορηγήθηκε με το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα.

Θέμα 8ο : Απόφαση σχετικά με την αποδοχή δωρεάς «3 Έργων Τέχνης» προς τη Δημοτική Πινακοθήκη Νίκαιας Αγ.Ι. Ρέντη « Κωνσταντίνος (Ντίνος) Κατσαφάνας, από την κ. Καλλιρρόη Σεμερτζίδη, σύζυγος του ζωγράφου Βάλια Σεμερτζίδη (1911 – 1983) και κληρονόμος των εικαστικών έργων που περιγράφονται αναλυτικά: 1) Συνέλευση χωρικών, λαδοτέμπερα σε χαρτόνι επικολλημένο σε ξύλο, 72 x 100 εκ. 2) Δάσος, 1936, λάδι σε καμβά επικολλημένο σε χαρτόνι, 39,8 x 33 εκ. 3) Βουνά στην Κορινθία, 1980, τέμπερα σε χαρτί, 65 x 69,7 εκ., με πρωταρχικό σκοπό την ένταξή τους αποκλειστικά στη μόνιμη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης για τη φύλαξη, τη μελέτη και την προβολή αυτών.

Θέμα 9ο : Απόφαση σχετικά με την αποδοχή δωρεάς (2) δύο κρανών, ένα του Βουλγαρικού φασιστικού στρατού και ένα του Γερμανικού ναζιστικού στρατού –προερχόμενα από την οικογενειακή συλλογή της Γλαράκη Πολυξένης ,τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στη συλλογή του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

Θέμα 10ο : «Απόφαση σχετικά με την διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη».

Θέμα 11ο : Απόφαση σχετικά με την παροχή  εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους που υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο μας 1) Καραφέρη Μαρία ( Α.Μ. Δ.Σ.Π. 2979 ) και 2) Κλαπαδάκη Μιλτιάδη – Παναγιώτη ( Α.Μ.Δ.Σ.Π. 4081 ) προκειμένου έκαστος ή από κοινού να προσδιορίσουν την αίτηση αναίρεσης του Δήμου κατά της υπ’ αρ. 371/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά και κατά των 1) Σιδηρόπουλο  Αναστάσιο και 2) Μαστροκόλια Αρχόντω  καθώς και να παρασταθούν κατά τη συζήτηση  αυτής.

Θέμα 12ο : Απόφαση σχετικά με την Γνωμοδότηση για ανάθεση των δικαστικών υποθέσεων σε εξειδικευμένο Δικηγόρο στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων για τον καθορισμό τιμής μονάδας στην περιοχή «Ελαιώνα»), οι οποίες συζητούνται ύστερα από αναβολή την 21-11-2019 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά (ΠΡΟΦΙΣΟΛ)

Comments are closed.