Πρόσκληση σύγκλησης 33ης Συνεδρίασης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

           

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaiarentis.gov.gr)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ :  

 « Απόφαση σχετικά με την έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νίκαια Αγ. Ι. Ρέντη μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας και τη σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ».

Comments are closed.