Καλείστε να προσέλθετε στη 33η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς την παρουσία κοινού, σύμφωνα με την υπ’ Αρ. Πρωτ.: 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον περιορισμό της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων .

Author

Comments are closed.