Πρόσκληση σύγκλησης 32ης Συνεδρίασης

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 18η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).                     

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr)

 

                                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                 

                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα 1o: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. 52662/5-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσιών Συμβάσεων περί διόρθωσης του οικονομικού αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου – σφραγίδες με διάρκεια ενός έτους και ειδικότερα της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Π. & Φ. Κωνσταντινίδης Ο.Ε» για την Κατηγορία Α της υπ’ αρ.18080/10-4-2019  Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Αποθηκών, για την οποία κατέθεσε νέα διορθωμένη προσφορά.

Θέμα 2o: Απόφαση σχετικά με την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών – Απαιτήσεων, την κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης, την έγκριση του «Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ)», και την έγκριση του «Εντύπου οικονομικής προσφοράς», για την διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που αφορά την «Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο Γήπεδο Νεαπόλεως του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού ύψους € 610.700,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), όπως αναφέρονται   στην με αρ. πρωτ. 28938/12-06-2019 Τεχνική Περιγραφή της  Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου, σε βάρος του Κ.Α. 61.6262.0001 «Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο Νεαπόλεως του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (Ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), οικονομικού έτους 2019.

Θέμα 3o: Απόφαση σχετικά με την έγκριση για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στέγασης γυμναστηρίου πολιτών στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

Θέμα 4o: Απόφαση σχετικά με την αποδοχή του υπ’ αρ. 52572/5-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Ακινήτων για την μίσθωση ακινήτου επί της οδού Κ.Παλαμά 95, στέγασης γυμναστηρίου πολιτών στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.Ρέντη και τη συνέχιση της 2ης φάσης της δημοπρασίας.

Θέμα 5o: Απόφαση σχετικά με την αποδοχή του υπ’ αρ. 50525/22-10-2019 Πρακτικού της  Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών μηχανημάτων πάσης φύσεως, εξοπλισμό μηχανημάτων, οικοδομικών, σιδερικών, υλικά μικροεπισκευών και συντηρήσεων) και κάθε άλλη προμήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά στην ματαίωση του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια γενικού ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη» ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 70.232,31  (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Θέμα 6o: Απόφαση σχετικά με την εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφορών μεταξύ του Δήμου και της κας. Κατσιγιάννη Ειρήνης.

Θέμα 7o:  Απόφαση σχετικά με την έγκριση της κίνησης του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.Ρέντη για τους μήνες Μάιο έως και Οκτώβριο οικονομικού έτους 2019.

Comments are closed.