Πρόσκληση σύγκλησης 3ης συνεδρίασης 3/2/2020

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 3η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 

 

Θέμα 1ο : Απόφαση σχετικά με τον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους  2019.

Θέμα 2ο: Απόφαση σχετικά με την Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 28167/07-06-2019 Σύμβασης παροχής υπηρεσίας που αφορά την «Ανανέωση υποστήριξης συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών (οpen ABEKΤ)» του Δήμου.

Θέμα 3ο: Απόφαση σχετικά με την Έγκριση αιτήματος χρονικής παράτασης για την υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΄΄ΠΛΑΤΩΝΑ΄΄» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 85576.

Θέμα 4ο: Απόφαση σχετικά με την Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΝΙΚΙΟΥ 14Α ΚΑΙ ΑΓ. Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ».

Θέμα 5ο: Απόφαση σχετικά με την Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την μελέτη με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΝΙΚΙΟΥ 14Α ΚΑΙ ΑΓ. Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ».

Θέμα 6ο: Απόφαση σχετικά με το 1ο Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 86986, που αφορά στο έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ‘’ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ’’ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ» , προς έγκριση.

Θέμα 7ο: Απόφαση σχετικά με τη χορήγηση Β’ παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Αγ.Ι.Ρέντη» Αναδόχου εταιρείας «Ασφαλτοεμπορική Α.Ε.»

Θέμα 8ο:  Απόφαση σχετικά με την αποδοχή  δωρεάς του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Άννης  αρ. 11 στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας της Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, ιδιοκτησίας των κ. Παναγιωτόπουλου Σωτηρίου  και  Ζαφειρίου Φερμελή».

Θέμα 9ο: Απόφαση σχετικά με τη διαγραφή ποσών  βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων για πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, για το ακίνητο επί της οδού Γρηγ. Λαμπράκη 18 & Καποδιστρίου στη Νίκαια  στο  όνομα  ΨΑΡΡΑΣ  ΘΩΜΑΣ.

Θέμα 10ο: Απόφαση σχετικά με τη διαγραφή ποσών  βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων για πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, για το ακίνητο επί της οδού ΦΛΕΜΙΓΚ & ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 31, στη Δημοτική Ενότητα ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ στο όνομα ΧΟΝΔΡΟΜΗΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Θέμα 11ο: Απόφαση σχετικά με τη διαγραφή ποσών  βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων για πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, για το ακίνητο επί της οδού Ατταλείας 30 στη Νίκαια  στο  όνομα  ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Θέμα 12ο: Απόφαση σχετικά με την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών – Απαιτήσεων, την κατάρτιση και την σύνταξη των όρων διακήρυξης, για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς  Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, σχετικά με την «Προμήθεια Τροφίμων (παντοπωλείο, κρεοπωλείο, καταψυγμένα, οπωροπωλείο), καφέ αφεψημάτων και αναψυκτικών – ποτών για ένα (1) έτος, για την κατηγορία 1 «Τρόφιμα», κατηγορία 2 «Κρεοπωλείο», Κατηγορία 3 «Κατεψυγμένα», Κατηγορία 4 «Οπωροπωλείο», Κατηγορία 6 «Αναψυκτικά και ποτά» και την Κατηγορία 7 «Καφές/αφεψήματα», συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού ύψους €200.929,465, συν Φ.Π.Α. 13% & 24% ποσού ύψους € 27.273,521, τελικό σύνολο ποσού ύψους € 228.202,986, σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 και 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, την έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης, για την Κατηγορία 5 «Είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 (μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, άρθρο 5 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €19.996,000 συν Φ.Π.Α. 13% ποσού ύψους € 2.599,480 τελικό σύνολο ποσού ύψους € 22.595,480 σε βάρος των πιστώσεων  των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 και  2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», σύμφωνα  με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 (μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, άρθρο 5 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  και την έγκριση των εντύπων οικονομικών προσφορών, σχετικά με την με αρ. πρωτ. 3998/03-12-2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Παιδικών & Βρεφικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη   Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», που αφορά την «Προμήθεια Τροφίμων (παντοπωλείο, κρεοπωλείο, κατεψυγμένα, οπωροπωλείο, είδη ζαχαροπλαστικής – αρτοποιίας), καφέ-αφεψημάτων και αναψυκτικών – ποτών», διάρκειας  ενός (1) έτους, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €250.798,466, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% & 24%, σε βάρος των πιστώσεων των  προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 και 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη  Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη»,

Author

Comments are closed.