Πρόσκληση σύγκλησης 28ης Συνεδρίασης

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 14η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

           

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaiarentis.gov.gr)

 

 

                                                                                                                          Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Θέμα 1o: Προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2018 (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα)

Θέμα 2o:  Απόφαση σχετικά με τη χορήγηση εξουσιοδότησης στους Δικηγόρους του Δήμου μας 1) Σταύρο Μαυρομάτη  (Α.Μ.ΔΣΠ  1410 )  2)  Μιλτιάδη – Παναγιώτη Κλαπαδάκη ( Α.Μ. ΔΣΠ  4081 ) και   3) Μαρία Καραφέρη ( Α.Μ. ΔΣΠ 2979), όπως από κοινού ή έκαστος χωριστά εκπροσωπήσουν τον Δήμο μας και παρασταθούν ενώπιον του Μον. Εφετείου Πειραιώς την 7-11-2019 και σε κάθε συζήτηση ύστερα από τυχόν αναβολή κατά τη συζήτηση της έφεσης των 1) ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Β. κλπ ( συν. 6 υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ.) κατά του Δήμου και κατά της υπ’  αρ.  4095/2018 απόφασης του  Μον. Πρωτοδικείου Πειραιώς

Θέμα 3o:  Απόφαση σχετικά με τη χορήγηση εξουσιοδότησης στους Δικηγόρους του Δήμου μας 1) Σταύρο Μαυρομάτη  (Α.Μ.ΔΣΠ  1410 )  2)  Μιλτιάδη – Παναγιώτη Κλαπαδάκη ( Α.Μ. ΔΣΠ  4081 ) και   3) Μαρία Καραφέρη ( Α.Μ. ΔΣΠ 2979), όπως από κοινού ή έκαστος χωριστά εκπροσωπήσουν τον Δήμο μας και παρασταθούν ενώπιον του Μον. Εφετείου Πειραιώς την 7-11-2019 και σε κάθε συζήτηση ύστερα από τυχόν αναβολή κατά τη συζήτηση της έφεσης της υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. Ελαφροπούλου Φωτεινής κατά του Δήμου και κατά της υπ’  αρ.  4095/2018 απόφασης του  Μον. Πρωτοδικείου Πειραιώς

Θέμα 4o: Απόφαση σχετικά με τη χορήγηση ή μη εντολής για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αρ. Α484/19 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Πειραιώς, η οποία κάνει εν μέρει δεκτή την αίτηση ακυρώσεως της υπαλλήλου Πικραμένου Χριστίνας και ακυρώνει την αρ. 1223/6-2-2017 απόφαση Δημάρχου ως προς το μέρος που δεν διαλαμβάνεται ρήτρα αναδρομής του διορισμού της από 16-12-2016

Θέμα 5o:  Απόφαση σχετικά με την αποδοχή δωρεάς, γλυπτού από σίδερο και γυαλί, διαμέτρου 177 εκ., κατασκευής του 1999, έργο «Ορίζοντας», από το γλύπτη Κώστα Βαρώτσου (Αθήνα, 1955), προς τη Δημοτική Πινακοθήκη Νίκαιας –Αγ. Ι.Ρέντη  ΄΄ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ,΄΄ η οποία δωρεά θα συμβάλλει σημαντικά στον εμπλουτισμό της.

Θέμα 6o:  Απόφαση σχετικά με την εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφορών μεταξύ του Δήμου και της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS DIRECT  INSURANCE LIMITED»

Comments are closed.