Συνεδρίαση 28η

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται επείγουσα και αναγκαία δεδομένου ότι το έργο έχει ξεκινήσει και επειδή προέκυψε πρόβλημα στις επιλέξιμες δαπάνες, πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύμβασης στον τρόπο πληρωμής ως προς τις πηγές χρηματοδότησης του έργου.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Απόφαση σχετικά με την Τροποποίηση της με αριθμ. 53485/11-11-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ:SYMV005828301) για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ».

Comments are closed.