Πρόσκληση σύγκλησης 27ης Συνεδρίασης

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 7η του μηνός Oκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

           

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaiarentis.gov.gr)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ 1o: Απόφαση σχετικά με την έγκριση  της  2ης  Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους 2019 της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ» σύμφωνα με αρ. 79/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του από 20-09-2019/44764 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού  δημοσίου ανοικτού Διαγωνισμού  που αφορά την ανάδειξη αναδόχου του νέου έργου «Αντικατάσταση Ξύλινου Δαπέδου (ΠΑΡΚΕ) στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Α.Κ. «ΠΛΑΤΩΝΑ» Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι .Ρέντη», προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού ύψους 103.616,07 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), οικονομικού έτους 2019.

Θέμα 3o: Απόφαση σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΄΄ΠΛΑΤΩΝΑ΄΄».

Θέμα 4o: Απόφαση σχετικά με την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΄΄ΠΛΑΤΩΝΑ΄΄» προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ποσού € 800.000,00(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), σε βάρος του Κ.Α. 64.7331.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2019.

Θέμα 5o: Απόφαση σχετικά με την έγκριση των τεχνικών απαιτήσεων, την κατάρτιση όρων διακήρυξης, την σύνταξη της προκήρυξης, την έγκριση του Τ.Ε.Υ.Δ. και την έγκριση εντύπου οικονομικής προσφοράς, για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, σχετικά με την «Προμήθεια γενικού ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη» ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 70.232,31 (Εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα δυο ευρώ και τριάντα ενός λεπτών), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 36717/26-07-2019 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε βάρος του Κ.Α. 20.6661.0002 «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού», προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2019 .

Θέμα 6o: Απόφαση σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του άρθρου 6 «Τρόπος πληρωμής», 1ης Παράγραφο της με αρ. 29321/13-06-2019 με Α.Δ.Α.Μ. 19SYMV005112685 σύμβασης που αφορά την χρήση σταθερής τηλεφωνίας εβδομήντα οκτώ (78) τηλεφωνικών συνδέσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε Δημοτικά Κτίρια και χώρους που λειτουργούν υπηρεσίες του  Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη,  χρονικής διάρκειας έντεκα (11) μηνών με έναρξη την 14η06/2019 και λήξη την 13η/05/2020, ποσού ύψους € 24.225,63, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως προς την έκδοση συμπληρωματικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση και την δέσμευση πίστωσης σε συμπληρωματική αύξηση ποσού ύψους € 7.761,96,σε βάρος του Κ.Α. 00.6222.0001 «Τηλεφωνικά – τηλεγραφικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και σε μείωση ποσού ύψους € 9.763,67 στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 7o: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 43466/18-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημόσιων & Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Διοικητικών, Οικονομικών, κ.λ.π), που αφορά στην οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου», με διάρκεια ενός (1) έτους, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης ποσού ύψους € 33.093,49 (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

Θέμα 8o:  Aπόφαση σχετικά με την έγκριση της κατάρτισης των όρων διακήρυξης που αφορά στην μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση γυμναστηρίου πολιτών στην περιοχή της Νίκαιας, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας,  του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη.

Θέμα 9o:  Απόφαση σχετικά  με την έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αρ. Πρωτ. 18167/02-04-2018 σύμβασης μίσθωσης κοινόχρηστων χώρων  για την προβολή υπαίθριας Διαφήμισης που έχει συνάψει ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη με την εταιρία  “HQ MEDIA ΙΚΕ” .

Θέμα 10o: Απόφαση σχετικά με τη διαγραφή βεβαιωμένων και ανεξόφλητων ποσών από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, στο όνομα  ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ.

Θέμα 11o: Απόφαση σχετικά με την εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφορών μεταξύ του Δήμου και του κ. Τσουβαλά Θεόδωρου

Θέμα 12o: Απόφαση σχετικά με την εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφορών μεταξύ του Δήμου και της  κας Κατσιγιάννη Ειρήνης

Θέμα13o:  Απόφαση σχετικά με την εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφορών μεταξύ του Δήμου και του κ. Δερμιντζόγλου Δημήτριου.

Author

Comments are closed.