Συνεδρίαση 27η

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 04η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα 1ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 28078/29-7-2020 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια μηχανολογικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ηλεκτικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων & ανταλλακτικών μηχανημάτων πάσης φύσεως, εξοπλισμό μηχανημάτων, οικοδομικών, σιδερικών, υλικά μικροεπισκευών & συντηρήσεων) και κάθε άλλη προμήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας, που αφορά στην προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, σχετικά με την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Οδοποιίας & Κοινόχρηστων Χώρων (πίσσα & διάφορά υλικά) έτους 2020» με διάρκεια ενός (1) έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 67.276,20 (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αρ. 193/21-7-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 2ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση της υπ’ αρ. 32/27-7-2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ σχετικά με την «Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2020 της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ» .

Θέμα 3ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση της υπ’ αρ. 33/27-7-2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ σχετικά με την «Έγκριση της Αναμόρφωσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2020 της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ»

.

Θέμα 4ο : Απόφαση σχετικά με την Αποδοχή Δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Θέμα 5ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση μείωσης Τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα.

Θέμα 6ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση διαγραφής χρηματικών ποσών οφειλετών στον Δήμο Νϊκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

Θέμα 7ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση Ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.

Θέμα 8ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών – Απαιτήσεων – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), των εντύπων οικονομικών προσφορών – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), την κατάρτιση και την σύνταξη των όρων διακήρυξης, για την διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων για τα έτη 2020, 2021 και 2022» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη , ενδεικτικής δαπάνης ποσού ύψους € 249.488,00 (Διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% μερισμένη σε ποσό ύψους € 49.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0005 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη οικονομικού έτους 2020, σε ποσό ύψους € 99.944,00 σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 και σε ποσό ύψους € 99.944,00 σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2022.

Author

Comments are closed.