Πρόσκληση σύγκλησης 2ης συνεδρίασης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 27η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr).

 

                                                                                                   Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                        ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ.

                                                                                                        ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Θέμα 1ο : Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου καθώς και για την κάθε είδους παροχή υπηρεσίων σχετικά με τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα, οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το Ν. 4412 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8.8.2016) ».

 

Θέμα 2ο: Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών μηχανημάτων πάσης φύσεως, εξοπλισμό μηχανημάτων, οικοδομικών, σιδερικών, υλικά μικροεπισκευών και συντηρήσεων) και κάθε άλλη προμήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας», οικονομικού έτους 2020.

 

Θέμα 3ο : Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια και την Αξιολόγηση των Διαδικασιών Σύναψης των Δημόσιων Συμβάσεων, οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το Ν. 4412  (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8.8.2016) .

 

Θέμα 4ο : Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια πάσης φύσεως οχημάτων, μηχανημάτων έργων, σαρώθρων, κάδων απορριμμάτων και λοιπού εξοπλισμού της Δ/νσης καθαριότητας και Ανακύκλωσης, οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το Ν. 4412  (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8.8.2016) ».

 

Θέμα 5ο : Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 221 παρ.11α του Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016».

 

Θέμα 6 ο : Απόφαση σχετικά με τη χορήγηση εξουσιοδότησης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 12151/2018  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Θέμα 7ο : Απόφαση σχετικά με τη διαγραφή ποσών από βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων για πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, για το ακίνητο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 32 στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Ι. Ρέντη, στο  όνομα  ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

 

Θέμα 8 ο :  Aπόφαση  σχετικά με τη διαγραφή βεβαιωμένων και ανεξόφλητων ποσών που αφορούν σε πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, επί της Γορδίου 3 Α & Κορίνθου στη Νίκαια,  σύμφωνα με την Ε12/27-3-2000 έκθεση αυτοψίας και το συνημμένο από 24-01-2013 αποδεικτικό υποβολής δήλωσης .

 

Θέμα 9ο : Απόφαση σχετικά με τη διαγραφή ποσών από χρηματικών καταλόγων για πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, με αριθμό καταλόγου 35/2016 τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης για το ακίνητο επί της οδού Ολύμπου 64 & Καραϊσκάκη στη Νίκαια  στο  όνομα  του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. ΑΒΑΚΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ

 

Θέμα 10ο : Απόφαση σχετικά με την Έγκριση ετήσιας διμελούς επιτροπής κλήρωσης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2020.

 

Θέμα 11ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του από 26-11-2019 Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού σχετικά με την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάδειξη αναδόχου του νέου έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού ύψους 23.111,55 €(πλέον Φ.Π.Α.24%).

 

Θέμα 12ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του από 14-01-2020 Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού σχετικά με την τελική κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάδειξη αναδόχου του νέου έργου «Κατεδάφιση Επικίνδυνων & Ετοιμόρροπων κτισμάτων 2018», προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ποσού € 50.000,00(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).

 

Θέμα  13ο : Απόφαση σχετικά με την διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών οφειλετών στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

 

Θέμα  14ο :  Απόφαση σχετικά με την έγκριση των υπ΄ αρ. πρωτ. 61526/27-12-2019 & 2283/20-01-2020  Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά με: α) την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και β) την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού για το Κλειστό Γυμναστήριο στον πολυχώρο «ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ», συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 128.278,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Θέμα  15ο :  Απόφαση σχετικά με την έγκριση των υπ΄ αρ. πρωτ. 61466/27-12-2019 & 2284/20-01-2020  Πρακτικών της Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης των Διαδικασιών Σύναψης των Δημόσιων Συμβάσεων, σχετικά με : α) την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και β) την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: που αφορά στην «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ», μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού ύψους € 610.700,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

 

Θέμα  16ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ΄ αρ. πρωτ. 60663/19-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά με την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σχετικά με την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού (καθαριστικά, αναλώσιμα κυλικείου, κ.λ.π.)» για ένα (1) ημερολογιακό έτος, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη.

 

Θέμα  17ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ΄ αρ. πρωτ. 494/8-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων, που αφορά την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού,  σχετικά με τις «Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών», για 1 (ένα) έτος, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη  προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 9.052,00 (Εννέα χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Comments are closed.