Πρόσκληση σύγκλησης 15ης συνεδρίασης 4 Μαϊου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς 15η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Δευτέρα 04 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ (αποστείλατε τη ψήφο σας ανά θέμα από 10:00 έως 12:00 ) στο email oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

 

 

        ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Θέμα 1ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους  2020.

Θέμα 2ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής  Διενέργειας Δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 46 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ».

Θέμα 3ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση συμπληρωματικού ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ύψους ποσού € #480,00€# (τετρακοσίων ογδόντα ευρώ), που αφορά στην πληρωμή παράβολων, τέλη κυκλοφορίας, τέλη ταξινόμησης, ΚΤΕΟ ώστε να επέλθει στη δικαιοδοσία του Δήμου με αρ. πλαισίου ΖFA22300005009212 όχημα αγορασμένο από το ΟΔΔΥ και τον ορισμό υπολόγου στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου, κ. Νικολαϊδη Νικόλαου ΔΕ Οδηγών, σύμφωνα και με την α/α 96/7-4-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα για το όχημα με αρ. πλαισίου ΑΗΤ CS12G07505441).

Θέμα 4ο :  Απόφαση σχετικά με την αποδοχή δωρεάς απολυμαντικών προϊόντων από την εταιρεία «ROLCO CHRISTEYNS» προς το Δήμο Νίκαιας Αγ. Ι.Ρέντη, συνεισφορά στην προσπάθεια για την διατήρηση των κανόνων Υγιεινής των εργαζομένων αλλά και των χώρων εργασίας του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι.Ρέντη.

Θέμα 5 :  Απόφαση σχετικά με τη διαγραφή ποσών βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων για πρόστιμο   διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, επί της οδού Ύδρας 21 & Ακροπόλεως  στη Νίκαια,  στο  όνομα  του φερόμενου ιδιοκτήτη  κ. ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ .

Author

Comments are closed.