Πρόσκληση σύγκλησης 14ης συνεδρίασης 27 Απριλίου

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς 14η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Δευτέρα 27 Aπριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ (αποστείλατε τη ψήφο σας ανά θέμα από 10:00 έως 12:00 ) στο email oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

 

 

        ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  14ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Θέμα 1ο : Απόφαση σχετικά με τον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 2 : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. 13576/16-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, που αφορά στην «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου και των εθελοντών αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID -19», με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους 20.924,97 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  6% και 24%, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα σε βάρος του Κ.Α. 00.6493.0002 « Δαπάνες  κάλυψης δράσης πολιτικής προστασίας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 12337/31-03-2020 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Καθαρισμού Κοιν. Χώρων – Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακυκλώσιμων Υλικών & Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.

Θέμα 3ο :  Απόφαση σχετικά με την έγκριση  τεχνικών απαιτήσεων την κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης, την έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), και την έγκριση του «Εντύπου οικονομικής προσφοράς», για την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας ( Νόμος 43726. ΦΕΚ 2208/8-6-2019) για το έτος 2020 για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για ένα (1) ημερολογιακό έτος», ενδεικτικής δαπάνης ποσού ύψους € 259.997,00 ( Διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  σε βάρος των Κ.Α. 20.6063.004 «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» ποσού ύψους € 69.698,00, Κ.Α. 10.6063.0004 «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» ποσού ύψους €25.000,00, Κ.Α. 15.6063.0004 «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» ποσού ύψους € 10.000,00, Κ.Α. 30.6063.0004 «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» ποσού ύψους €115.299,00 και Κ.Α. 35.6063.0004 «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» ποσού ύψους €40.000,00 του  προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 4ο : Απόφαση σχετικά με την Τροποποίηση της με αρ. 68/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ»

Θέμα 5ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του από 09-04-2020 Πρακτικού 2ο της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς και τη Βαθμολόγησή της για την ανάδειξη Προσωρινού μειοδότη της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε/ΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού ύψους 23.111,55 €(πλέον Φ.Π.Α.24%).

Θέμα 6ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση  του υπ’ αρ. 13577/16-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Πρόχειρων –Δημοσίων και Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Διοικητικών, Οικονομικών, κ.λ.π.), που αφορά στην προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη , για δυο (2) ημερολογιακά έτη»

Θέμα 7ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση  του υπ’ αρ. 13605/16-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Πρόχειρων –Δημοσίων και Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Διοικητικών, Οικονομικών, κ.λ.π.), που αφορά στην προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Λιπαντικών ειδών για την Κίνηση των Μεταφορικών μέσων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για δυο (2) ημερολογιακά έτη»

Θέμα 8ο : Απόφαση σχετικά με την διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών οφειλετών στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

 

Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Author

Comments are closed.