Πρόσκληση σύγκλησης 11ης συνεδρίασης 7 Απριλίου

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς 11η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Τρίτη 7 Aπριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ (αποστείλατε τη ψήφο σας ανά θέμα από 10:00 έως 12:00 ) στο email oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων

Author

Comments are closed.