Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Τριάδας πρόκειται να διεξάγει εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία στις 23 & 24 Ιουνίου 2024.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση άδειας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 10/06/2024 στο Τμήμα αδειοδοτήσεων Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δραστηριοτήτων.

Υποβολή αιτήσεων – διαδικασία:

Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων για τις αγορές θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Φωτοτυπία βεβαίωσης δραστηριοποίησης ή φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

β)Φωτοτυπία πιστοποιητικού υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών.

γ)Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, κατά περίπτωση.

δ)Εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης από οποιονδήποτε τρίτο.

Η πληρωμή του τέλους πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα έναρξης λειτουργίας της αγοράς.

Με την προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής του τέλους, εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου (Τμήμα Αδειοδοτήσεων Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δραστηριοτήτων) εγκριτική πράξη συμμετοχής στο όνομα κάθε δικαιούχου.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπροθέσμων οφειλών προς το δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006).

Η καταβολή του οριζόμενου τέλους ορίζεται σε 20 ευρώ/μέτρο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email:tmhma_adypagor@nikaia-rentis.gov.gr

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΛΑΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Author

Comments are closed.