Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καρεκλών επισκέπτη για την κάλυψη των αναγκών του Α΄ ΚΑΠΗ Ρέντη» για το οικονομικό έτος 2020, με διάρκεια υλοποίησης 1 (ένα) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Παιδείας Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών συνολικής δαπάνης ποσού ύψους € 2.600,28 (δύο χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 «Προμήθεια επίπλων και σκευών», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

Author

Comments are closed.