ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και συντήρηση θερμοκηπίου», με διάρκεια υλοποίησης δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος.

Comments are closed.