ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλώσιμων Μηχανημάτων Πρασίνου».

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια για το σύνολό της μέχρι την Παρασκευή 09/04/2021 και ώρα 13:00, βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 4747/15-02-2021 Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Μελετών & Έργων Πρασίνου της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου, ποσού ύψους € 4.999,93 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

     Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών, Υπηρεσιών Έργων – Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Αποθηκών σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις:

  1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ».
  2. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
  3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
  4. ΑΦΟΡΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
Author

Comments are closed.