Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας επισκευής σειρήνας πολιτικής προστασίας,
με διάρκεια υλοποίησης έως (30) τριάντα ημέρες από την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης ή μέχρι
εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Author

Comments are closed.