Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως
ισχύει,

– την υπ’ αριθμ. 21848/16-07-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3127/Β΄/28-07-2020) με θέμα την άσκηση
υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη,

 

Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους,διάρκειας έξι (6) μηνών, στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη
Ρέντη, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο πρωτόκολλο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00
– 14:00, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι μέχρι την 2α Απριλίου 2021. Η αίτηση μπορεί να
υποβάλλεται και ταχυδρομικώς εφόσον η αποστολή της, εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

Author

Comments are closed.