Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Έχοντας υπόψη:

– τις διατάξεις του άρθρου 13 §3 του ν. 4194/2013 (Α 208) «Κώδικας ∆ικηγόρων»,
ως ισχύει,
– την υ̟π’ αριθµ. 21848/16-07-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3127/Β΄/28-07-2020) µε θέµα την
άσκηση υ̟ποψηφίων δικηγόρων στον ∆ήµο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη,
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όσες-ους υ̟ποψήφιες-ους δικηγόρους ε̟πιθυµούν να ̟πραγµατοτοποιήσουν µέρος της
άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) µηνών, στο γραφείο της Νοµικής Υ̟πηρεσίας του
∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, να υ̟ποβάλουν την αίτησή τους, σύµφωνα µε το
σχετικό υ̟πόδειγµα ̟ου ε̟πισυνά̟τεται στην ̟παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο
̟πρωτόκολλο του ∆ήµου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9:00 – 14:00, εντός δέκα
(10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της ̟παρούσας
̟πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι µέχρι την 20 Σεπτεµβρίου 2021. Η
αίτηση µπορεί να υ̟ποβάλλεται και ταχυδροµικώς εφόσον η αποστολή της, εντός της
ανωτέρω ̟προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό
µέσο.

Κατεβάστε την Πρόσκληση-Αίτηση

Πρόσκληση για ασκούμενους 28473_9-9-21 (1)

Author

Comments are closed.