Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 6η Συνεδρίαση του Σώματος, την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018), με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και με το αρθρ.12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.30612/16-5-2020 (Β΄1869) και τη παρ.3 του αρθρ.14 της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020 (Β΄1988), χωρίς την παρουσία κοινού, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Author

Comments are closed.