Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/2010, την από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55), την με αρ. πρωτ: 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο 40 του Υπουργείου Εσωτερικών, το αρ. 12 της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ.30612/16-5-2020 (Β΄1869) και την παρ. 3 του αρ. 14 της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020 (Β΄1988) και την με αρ. πρωτ. 33282/29-5-25020 Εγκύκλιο 163 του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς την παρουσία κοινού που θα διεξαχθεί την Τρίτη 30-6-2020 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νίκαιας (Π.Τσαλδάρη 10, 1ος όροφος) και ώρα 20.30

Author

Comments are closed.