Προνοιακά επιδόματα αναπηρίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας για Έλληνες πολίτες ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής για τους πολίτες άλλων χωρών.

2. ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο .

3. Βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο αιτών του προνοιακού επιδόματος να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος .

4. Να γνωρίζει το κινητό τηλέφωνο και το e-mail όπου θα ειδοποιείται.

5. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτο πρόσωπο τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα είναι εξουσιοδότηση, δικαστική συμπαράσταση ή πληρεξούσιο.

6. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από γονέα για το ανήλικο τέκνο:

• Έκδοση ΑΦΜ στο τέκνο.

• Σύνδεση ΑΦΜ με ΑΜΚΑ στα ΚΕΠ.

• ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού όπου το παιδί είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

• Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (για τέκνα έως 12 ετών) ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας (12-18 ετών).

7. Σε περίπτωση εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων απόφαση επιμέλειας τέκνων και υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει πλήρη επιμέλεια .

Για παράταση επιδόματος δυνατότητα αίτησης 3 μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της απόφασης ΚΕΠΑ (προσκομίζεται και η απόφαση μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά).
Αν υπάρχει νέα απόφαση ΚΕΠΑ με τον παλιό τρόπο και θέλει να πληρωθεί πρέπει να προσκομίσει την νέα και την παλιά απόφαση ΚΕΠΑ.
Για επιδείνωση ή νέα πάθηση χρειάζεται πιστοποιητικό νοσηλείας, είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και γνωμάτευση ιατρού.
Σε περίπτωση νοσηλείας ή κράτησης, βεβαίωση από τη νοσηλευτική μονάδα ή τη μονάδα περίθαλψης (να αναφέρονται όνομα μονάδας, διεύθυνση, ΤΚ και δήμο που ανήκει)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Author

Comments are closed.