Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων  μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για  την  «Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών», μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 167.962,96, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Comments are closed.