Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια γενικού ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αγίου Ιωάννη Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ύψους € 56.442,39 συν Φ.Π.Α. 24%  €13.546,17 γενικό σύνολο ποσού ύψους €69.988,56 ( Εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών), και
ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια γενικού ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη , για δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ύψους € 26.333,40 συν Φ.Π.Α. 24% €6.320,02 γενικό σύνολο ποσού ύψους €32.653,42 ( Τριάντα δυο χιλιάδες εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ και σαράντα δυο λεπτών), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ύψους € 82.775,79 συν Φ.Π.Α. 24% € 19.886,19 γενικό σύνολο ποσού ύψους €102.641,98 ( Εκατόν δυο χιλιάδες εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΡΕΝΤΗ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Author

Comments are closed.