Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια αναλώσιμων για τους ψηφιακούς, αναλογικούς ταχογράφους των οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη», χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής Απόφασης Ανάθεση και έως 31/12/2024 ,για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Author

Comments are closed.