Σε συνέχεια της με αρ. 1ης Πρόσκλησης, σχετικά με της «Προμήθεια άρτου για την σίτιση των νηπίων και βρεφών των δεκαέξι (16) Τμημάτων, της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής καθώς και για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας, προκειμένου να μπορεί να σιτίζει τους άπορους πολίτες του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη », με διάρκεια υλοποίησης ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης , ο Δήμος μας προβαίνει σε 2η Πρόσκληση προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια άρτου για την σίτιση των νηπίων και βρεφών των δεκαέξι (16) Τμημάτων, της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής καθώς και για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας, προκειμένου να μπορεί να σιτίζει τους άπορους πολίτες του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια για το σύνολό της μέχρι την 30/11/2023 και ώρα 13:00μ.μ., βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 39561/17-10-2023 Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό του Γραφείου Διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου, ποσού ύψους €33.820,90 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Author

Comments are closed.