Ο Δήμαρχος του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει Διεθνές Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια λιπαντικών υγρών για την συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη, για δύο (2) έτη από την υπογραφή της Σύμβασης», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 159.004,46 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

 

 

Author

Comments are closed.