Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την
παροχή υπηρεσίας σχετικά με την «Ασφάλιση κινητής περιουσίας για (12) δώδεκα μήνες του Δήμου
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για το οικονομικό έτος 2021», για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών
του Δήμου προϋπολογισμού € 45.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντη:  28-12-2020

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                                          Αρ.Πρωτ. :  47545

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                             ΑΔΑ: 9ΕΙ6ΩΚΑ-ΤΤ7

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Τ.Κ: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Τηλ.: 213-2075320,329

Φαξ: 213-2075328

e-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr    

 

                                

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αναφορικά με  την υπ’ αρ. 47272/23-12-2020 με ΑΔΑΜ: 20PROC007919985 Διακήρυξη που αφορά την « Ασφάλιση κινητής περιουσίας για (12) δώδεκα μήνες του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής αναγράφηκε στο άρθρο 15: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  ότι :

« Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών  από την Επιτροπή Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών  (Απόφαση Ο.Ε. 23/2020) που εκτελεί την υπηρεσία…….»

Για την αποφυγή παρερμηνεύσεων ισχύει το ορθό ως κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Διευκρινίζεται ότι η έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης της κινητής περιουσίας του Δήμου που περιλαμβάνονται στη σύμβαση θα ξεκινήσει με την καταβολή των  ασφαλίστρων

Η πληρωμή της Ανάδοχου θα γίνει, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα της Αναδόχου.

Ως εκ τούτου τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα παραδοθούν στο Δήμο μόνο μετά την καταβολή των οφειλομένων ασφαλίστρων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 146 Ν. 4364/2016 οπότε και αρχίζει ασφαλιστική κάλυψη.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η « Ανάδοχος εταιρεία» επιβαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 ( Φ.Ε.Κ. 167/Α’/23-07-2013).

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Author

Comments are closed.