politikh-aporrhtou-istoselidas-symfwna-me-ton-geniko-kanonismo-prostasias-dedomenwn-gdpr

Πολιτική Απορρήτου

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (E.E. 2016/679) και το Νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ Α? 137/29.08.2019).

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Π. Τσαλδάρη 10, στην Νίκαια Τ.Κ. 184 50, με Α.Φ.Μ.: 997642253 και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής “ο Δήμος”), αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποχρεώσεις του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το Νόμο 4624/2019.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR) και το άρθρο 31 του Ν. 4624/2019, αλλά και την εκάστοτε ισχύουσα σχετική ελληνική νομοθεσία, σας ενημερώνει:

α) εν σχέσει με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που συλλέγει και επεξεργάζεται ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του,

β) τη νομική βάση για την επεξεργασία τους,

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας τους,

δ) τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί και τα προστατεύει και

ε) τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχετε με βάση το πιο πάνω νομικό πλαίσιο.

 

1.2. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απευθύνεται σε οποιονδήποτε πολίτη συναλλάσσεται ή/και έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και τις Υπηρεσίες του, καθώς και στους απασχολούμενος ή στους ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν σε αυτόν και παρέχει ακριβή και εμπεριστατωμένη σχετική πληροφόρηση εν σχέσει με τα περιλαμβανόμενα ζητήματα. Επειδή η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα και οποτεδήποτε προκειμένου να είναι πάντοτε ενημερωμένη και σύμφωνη με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις, παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα μας https://www.nikaia-rentis.gov.gr/ προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Επίσης θα είναι διαθέσιμη και στα σημεία υποδοχής κοινού του Δήμου.

 

 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
 2. Στον όρο «δημόσιος φορέας»,σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 4624/2019 περιλαμβάνονται: οι δημόσιες αρχές, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις αυτών, οι κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή η διοίκησή τους ορίζεται από αυτό.

2.1. Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», σύμφωνα με το Άρθρο 4§1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα». Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

2.2. Ο όρος «επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το Άρθρο 4§2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR), αναφέρεται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

2.3. Ο όρος «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Άρθρο 4§7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR), αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 

2.4. Ο όρος «εκτελών την επεξεργασία» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Άρθρο 4§8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΔΠ ή GDPR), αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό που υπευθύνου επεξεργασίας.

 

2.5. Ο όρος «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4§11 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR), αναφέρεται σε κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού που το αφορούν.

 

 1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι.ΡΕΝΤΗ ΩΣ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ»

3.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σύνολο των επεξεργασιών που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου είναι ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης), όπως νόμιμα εκπροσωπείται (κατά τον ορισμό του άρθρου 4 αρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων από τις ανωτέρω υπηρεσίες.

 

3.2. Οι εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στις ανωτέρω υπηρεσίες του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι «πρόσωπα που ενεργούν υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας» (κατά τον ορισμό του άρθρου 29 του Γ.Κ.Π.Δ.)

 

3.3. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι «εκτελούντες την επεξεργασία» (κατά τον ορισμό του άρθρου 4 αρ. 8 του Γ.Κ.Π.Δ.).

 

 1. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

 

 1. Οι δημόσιοι φορείς, όπως εν προκειμένω ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4624/2019, επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί.

 

4.1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται από σχετικές διατάξεις, στις ακόλουθες περιπτώσεις.

 

4.2. Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 6 περ. β? Γ.Κ.Π.Δ.)

 

4.3. Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Δήμου με  έννομη υποχρέωσή του. Κατά κύριο λόγο, ο Δήμος επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι υποχρεωμένος να επεξεργάζεται για να ασκήσει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία αρμοδιότητές του (άρθρο 6 περ. γ’ Γ.Κ.Π.Δ.). Όλες οι αρμοδιότητες που προβλέπονται ήδη από την νομοθεσία για τον Δήμο, εξακολουθούν να ασκούνται με νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων την διάταξη που ήδη τις προβλέπει.

 

4.4. Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (άρθρο 6 περ. δ Γ.Κ.Π.Δ.)

 

4.5. Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Δήμο (άρθρο 6 περ. ε Γ.Κ.Π.Δ.)

 

4.6. Κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται επεξεργασία από τον Δήμο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοια συγκατάθεση δεν νοείται να παρέχει ο πολίτης στον Δήμο. Οι πολίτες – υποκείμενα που παρέχουν τα δεδομένα τους για να ασκήσουν δικαιώματα ή να απολαύσουν παροχές από τον Δήμο, δεν το πράττουν στην βάση της συγκατάθεσή τους, αλλά στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Δήμου για ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν βεβαίως προηγούμενης ενημέρωσης των πολιτών.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που μια υπηρεσία του Δήμου παρέχεται στον πολίτη ως «υπηρεσία προστιθέμενης αξίας», δηλαδή ο πολίτης μπορεί να την απολαύσει στην συμβατική της μορφή χωρίς συγκατάθεση ή και χωρίς καν να δώσει προσωπικά δεδομένα, αλλά η επιπρόσθετη αξία συνίσταται στην δυνατότητα ηλεκτρονικής ενεργοποίησης ή και παρακολούθησης, σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επί τη βάσει της «συγκατάθεσης».

 

4.5. Δεν νοείται επεξεργασία από τον Δήμο, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που βασίζεται σε «έννομο συμφέρον» που υπερέχει των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου (άρθρο 6 Γ.Κ.Π.Δ.)

 

 1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

5.1. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τους όρους υπό τους οποίους ο Δήμος επεξεργάζεται τα δεδομένα που τα αφορούν (άρθρα 12,13 Γ.Κ.Π.Δ. και άρθρα 31, 32 Ν. 4624/2019)

 

5.2. Στην περίπτωση που ο Δήμος συλλέγει δεδομένα από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. όταν το υποκείμενο του υποβάλλει μια αίτηση ή διαθέτει τα στοιχεία του για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια δημοτική υπηρεσία ή παροχή ή να ασκήσει κάποιο σχετικό δικαίωμα, η δημοτική υπηρεσία παρέχει τις εξής πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων, με ευδιάκριτη σήμανση στο ίδιο το έντυπο της αίτησης ή στην ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας του πολίτη με την υπηρεσία:

 

α) Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση,

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,

δ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν,

ε) κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν,

στ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

ζ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,

η) όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,

θ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

ι) κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών,

ια) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

 

5.2.1. Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη δεν έχει υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, όταν η παροχή των πληροφοριών σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του Δήμου με την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) του ΓΚΠΔ, και το συμφέρον του Δήμου να μην παράσχει τις πληροφορίες, υπερτερεί του συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων. (άρθρο 31 παρ. 1β’ Ν. 4624/2019). Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στο κοινό των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του ΓΚΠΔ σε ακριβή, διαφανή, κατανοητή και ευχερώς προσβάσιμη μορφή, σε σαφή και απλή γλώσσα. Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη δηλώνει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους απέφυγε να παράσχει πληροφορίες. Τα ανωτέρω εδάφια δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η παροχή των πληροφοριών σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία α) θα παρεμπόδιζε τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και το συμφέρον του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη να μην παράσχει πληροφορίες υπερτερεί του συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων, ή β) θα έθετε σε κίνδυνο την εμπιστευτική διαβίβαση δεδομένων σε δημόσιους φορείς (άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4624/2019).

 

 

5.3. Στην περίπτωση που ο Δήμος συλλέγει δεδομένα από άλλες πηγές και όχι από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες – εκτός αν η συλλογή τους προβλέπεται ρητά στην νομοθεσία, οπότε δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην σχετική ενημέρωση του υποκειμένου – περί:

α) Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση,

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,

δ) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδεχομένως,

στ) κατά περίπτωση, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν,

ζ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω χρονικό διάστημα,

η) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων και δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,

θ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,

ι) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

ια) την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό,

ιβ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

 

5.3.1. Η ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου των δικαιωμάτων από το Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη δεν υφίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 α’ του Ν. 4624/2019, στην περίπτωση που:

αα) θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του Δήμου, με την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) του ΓΚΠΔ, ή

ββ) θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια·

και συνεπώς, το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για τη χορήγηση των πληροφοριών υποχωρεί.

Εφόσον δεν παρέχονται πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στο κοινό των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 του ΓΚΠΔ σε ακριβή, διαφανή, κατανοητή και ευχερώς προσβάσιμη μορφή, σε σαφή και απλή γλώσσα. Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη δηλώνει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους απέφυγε να παράσχει πληροφορίες.

 

5.4. Ο Δήμος υποχρεούται να διαθέσει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα παρακάτω δικαιώματα στο υποκείμενο των δεδομένων εντός μηνός από την παραλαβή προηγούμενου σχετικού αιτήματος. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον τούτο απαιτείται λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Ο Δήμος ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται με τα ίδια ηλεκτρονικά μέσα.

 

 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

 

6.1. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.

 

6.2. Επίσης, ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε τη σελίδα https://allaboutcookies.org/

 

6.3. Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και το  e-mail σας.

 

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

6.1. Το υποκείμενο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου υφίστανται επεξεργασία, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το αν και κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία ή όχι. Στην περίπτωση που πράγματι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο υφίστανται επεξεργασία, τότε το υποκείμενο έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και συγκεκριμένα στις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Τους σκοπούς της επεξεργασίας,

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,

η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 Γ.Κ.Π.Δ. και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

 

6.1.1. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον και κατά τις οποίες η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς επιστημονική ή ιστορικής έρευνας ή συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων, δεν ισχύει το δικαίωμα πρόσβασης όταν:

α) το υποκείμενο των δεδομένων δεν ενημερώνεται για την επεξεργασία διότι η παροχή των πληροφοριών στην περίπτωση των δημοσίων φορέων θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία και όταν ο αρμόδιος δημόσιος φορέας έχει προσδιορίσει στο Δήμο, ότι η δημοσιοποίηση των δεδομένων θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική άμυνα, την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια, στην περίπτωση της επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου, δεν απαιτείται προσδιορισμός.

β) τα δεδομένα: αα) καταγράφηκαν μόνο επειδή δεν μπορούν να διαγραφούν λόγω νομικών ή κανονιστικών διατάξεων υποχρέωσης διατήρησής τους, ή

ββ) εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς προστασίας ή ελέγχου των δεδομένων, και η παροχή πληροφοριών θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθιστούν αδύνατη την επεξεργασία για άλλους σκοπούς.

 

6.1.2. Η άρνηση της παροχής πληροφοριών πρέπει να αιτιολογείται στο υποκείμενο των δεδομένων, εκτός εάν μέσω της γνωστοποίησης των πραγματικών και νομικών λόγων στους οποίους βασίζεται η άρνηση θα ετίθετο σε κίνδυνο ο σκοπός που επιδιώκεται με την άρνηση παροχής των πληροφοριών. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται με σκοπό την παροχή πληροφοριών στο υποκείμενο των δεδομένων και για την προετοιμασία αυτής της παροχής μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τον σκοπό αυτόν και για σκοπούς της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία για άλλους σκοπούς περιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

 

6.1.3. Το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν υποβάλλονται ούτε σε αυτοματοποιημένη ούτε σε μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία από δημόσια αρχή, και αποθηκεύονται σε σύστημα αρχειοθέτησης, υφίσταται μόνο, εάν το υποκείμενο των δεδομένων παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την ανάκτηση των δεδομένων και η προσπάθεια που απαιτείται για την παροχή των πληροφοριών δεν είναι δυσανάλογη προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για ενημέρωση.

 

6.1.4. Το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ δεν ισχύει, στον βαθμό που μέσω της ενημέρωσης θα αποκαλύπτονταν πληροφορίες, οι οποίες σύμφωνα με διάταξη νόμου ή λόγω της φύσης τους, ιδίως λόγω των υπέρτερων έννομων συμφερόντων τρίτου, πρέπει να παραμείνουν απόρρητες.

 

6.2. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 σχετικά με τη διαβίβαση.

 

6.3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.

 

6.4. Το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 6.3 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 

6.5. Ο χώρος φιλοξενίας (data center) όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα υποκείμενα συλλέγονται από την Ιστοσελίδα και βρίσκονται σε server του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη και τα αντίγραφα ασφαλείας φυλάσσονται επίσης στο Δήμο Νίκαιας – Ρέντη.

 

6.6. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα υποκείμενα καθορίζεται ως εξής:

Στην περίπτωση που συμπληρωθεί από το υποκείμενο η φόρμα επικοινωνίας ή γραφτεί στο ενημερωτικό δελτίο του Δήμου, τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται μέχρι, με σχετικό αίτημα/email, να ζητηθεί από το υποκείμενο η διαγραφή τους.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την εκάστοτε νομική-φορολογική υποχρέωση  εξ αιτίας της οποίας ο Δήμος συλλέγει και διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων (εφόσον υπάρχει), τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται.

 

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ («ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ»)

8.1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 

α) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ. (επεξεργασία για σκοπούς ενάσκησης καθήκοντος που αφορά το δημόσιο συμφέρον ή ενάσκηση δημόσιας εξουσίας) και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 Γ.Κ.Π.Δ. (απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών),

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών με συγκατάθεση από παιδί.

 

8.2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

8.3. Οι παράγραφοι 8.1 και 8.2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη:

α) Για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,

γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3 Γ.Κ.Π.Δ.,

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

8.4. Αν η διαγραφή σε περίπτωση μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας λόγω της ιδιαίτερης φύσης της αποθήκευσης δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια και το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για τη διαγραφή δεν θεωρείται σημαντικό, δεν υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου και η υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, η διαγραφή αντικαθίσταται από τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Τα ανωτέρω εδάφια δεν εφαρμόζονται, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.  Εκτός από το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, η ανωτέρω παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εάν η διαγραφή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις νόμιμες ή συμβατικές περιόδους διατήρησης.

 

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

9.1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 

α) Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ., εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

9.2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 9.1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

 

9.3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

 

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:

 

α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) Γ.Κ.Π.Δ. και

β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

10.2. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 10.1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

10.3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 10.1 του παρόντος άρθρου ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17 Γ.Κ.Π.Δ. (δικαίωμα διαγραφής). Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

10.4. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 10.1 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

11.1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Γ.Κ.Π.Δ., περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

11.2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

 

11.3. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αντιτίθενται στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

 

11.4. Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το δικαίωμα που αναφέρεται στις παραγράφους 11.1 και 11.2 επισημαίνεται ρητώς στο υποκείμενο των δεδομένων και περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

 

11.5. Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

 

11.6. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς κατά το άρθρο 89 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ., το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

 

11.6.1. Το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ δεν εφαρμόζεται έναντι δημόσιου φορέα, εάν υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον για την επεξεργασία, το οποίο υπερτερεί των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή διάταξη νόμου υποχρεώνει τη διενέργεια της επεξεργασίας.

 

 

 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

12.1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

12.2. Η παράγραφος 12.1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση:

α) Είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,

β) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή

γ) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

 

12.3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 12.2. στοιχεία α) και γ), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

 

12.4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 12.2 δεν βασίζονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ., εκτός αν ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή ζ) Γ.Κ.Π.Δ. και αν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του  υποκειμένου των δεδομένων.

 

 1. ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

13.1. Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη τηρεί «Αρχείο των δραστηριοτήτων της επεξεργασίας». Σε αυτό καταγράφεται κάθε ιδιαίτερη περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων, υπό τους όρους του άρθρου 30 του Γ.Κ.Π.Δ. Το «Αρχείο των δραστηριοτήτων της επεξεργασίας» τηρείται στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου και ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου.

 

13.2. Όταν μία υπηρεσία του Δήμου προτίθεται να εκκινήσει την διενέργεια μιας νέας επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με οποιαδήποτε νομική βάση, υποχρεούται να φροντίζει για την σχετική επικαιροποίηση του «Αρχείου των δραστηριοτήτων της επεξεργασίας». Συγκεκριμένα, υποχρεούται να υποβάλλει έγγραφο με τα εξής στοιχεία:

 

α) Την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, του από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων,

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας,

γ) περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

δ) τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

ε) όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, της τεκμηρίωσης των κατάλληλων εγγυήσεων,

στ) όπου είναι δυνατό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διάφορων κατηγοριών δεδομένων,

ζ) όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του Γ.Κ.Π.Δ.

 

 1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

14.1. Ως «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», νοείται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία (άρθρο 4 αρ. 12 του Γ.Κ.Π.Δ.).

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Όταν η γνωστοποίηση στην Αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση. Κάθε πρόσωπο που απασχολείται στον Δήμο, εφόσον διαπιστώσει τέτοια παραβίαση οφείλει αμελλητί να την γνωστοποιήσει στον Υπεύθυνο Προστασίας και στην Διεύθυνση Πληροφορικής. Ο Υπεύθυνος Προστασίας σε άμεση συνεννόηση και επικοινωνία με την Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδιος για την γνωστοποίηση της παραβίασης στην Αρχή.

 

14.2. Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

14.3. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 14.1 κατ’ ελάχιστο:

α) Περιγράφει τη φύση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) ανακοινώνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες,

γ) περιγράφει τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

δ) περιγράφει τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της.

 

14.4. Σε περίπτωση που και εφόσον δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν οι πληροφορίες ταυτόχρονα, μπορούν να παρέχονται σταδιακά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

14.5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συνίστανται στα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση επιτρέπει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να επαληθεύει τη συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο.

 

14.6. Tο άρθρο αυτό εφαρμόζεται με λήψη υπόψη των «Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του Κανονισμού 2016/679» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για την Προστασία των Δεδομένων.

 

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

15.1. Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων.

 

15.2. Στην ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος άρθρου περιγράφεται με σαφήνεια η φύση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες και τα μέτρα  που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) Γ.Κ.Π.Δ.

 

15.3. Η ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 15.1 δεν απαιτείται, εάν πληρείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφάρμοσε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, και τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν στα επηρεαζόμενα από την παραβίαση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως μέτρα που καθιστούν μη κατανοητά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε όσους δεν διαθέτουν άδεια πρόσβασης σε αυτά, όπως η κρυπτογράφηση,

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας έλαβε στη συνέχεια μέτρα που διασφαλίζουν ότι δεν είναι πλέον πιθανό να προκύψει ο αναφερόμενος στην παράγραφο 1 υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων,

γ) προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αντ’ αυτής δημόσια ανακοίνωση ή υπάρχει παρόμοιο μέτρο με το οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων  ενημερώνονται με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο.

 

15.4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ήδη ανακοινώσει την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, η εποπτική αρχή μπορεί, έχοντας εξετάσει την πιθανότητα επέλευσης υψηλού κινδύνου από την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να του ζητήσει να το πράξει ή μπορεί να αποφασίσει ότι πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

 

15.5. Tο άρθρο αυτό εφαρμόζεται με λήψη υπόψη των Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για την Προστασία των Δεδομένων.

 

15.6. Η υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ, εκτός από την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ΓΚΠΔ εξαίρεση, δεν ισχύει στον βαθμό που μέσω της γνωστοποίησης θα αποκαλύπτονταν πληροφορίες, οι οποίες σύμφωνα με διάταξη νόμου ή λόγω της φύσης τους, ιδίως λόγω των υπέρτερων έννομων συμφερόντων τρίτου, πρέπει να παραμείνουν απόρρητες. Κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ να ενημερώνεται, όταν τα συμφέροντά του, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις επαπειλούμενες ζημιές, υπερτερούν του συμφέροντος διατήρησης του απορρήτου.

 

 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

16.1. Όταν πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά ένα είδος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. λογισμικό, λειτουργία καμερών) και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η δημοτική υπηρεσία ενημερώνει την Διεύθυνση Πληροφορικής και τον Υπεύθυνο Προστασίας. Ο Δήμος δια τον αρμοδίων οργάνων του διενεργεί κατ’ άρθρο 35 Γ.Κ.Π.Δ., πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε μία εκτίμηση μπορεί να εξετάζεται ένα σύνολο παρόμοιων πράξεων επεξεργασίας οι οποίες ενέχουν παρόμοιους υψηλούς κινδύνους.

 

16.2. Ο Δήμος ζητεί τη γνώμη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, κατά τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων.

 

16.3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων απαιτείται ιδίως στην περίπτωση:

α) Συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή ομοίως επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό πρόσωπο,

β) μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ. ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 Γ.Κ.Π.Δ. ή

γ) συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη κλίμακα.

 

16.4. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον:

 

α) Συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας, περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας,

β) εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς,

γ) εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και

δ) τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων.

 

16.5. Ο Δήμος ζητεί δια του Υπευθύνου Προστασίας τη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πριν από την επεξεργασία, όταν η δυνάμει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 35 Γ.Κ.Π.Δ. εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων υποδεικνύει ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κινδύνου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

17.1. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Δήμος εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:

 

α) Της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,

γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,

δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

 

17.2. Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 

17.3. Ο Δήμος λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

 

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στέλνοντας email στο dpo@nikaia-rentis.gov.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια T.K. 184 50.

 

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις [28.05.2021].

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email είτε ταχυδρομικές επιστολές προκειμένου να σας υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Τελευταία Ενημέρωση 31/05/2021