Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, συστήθηκε επιτροπή η οποία θα εξετάζει την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα και την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/8612020-ΦΕΚ3088/β/24-07-2020, οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση για την επανασύνδεση τους και την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος με τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έως και τις 30/04/2020 και η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντα.

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μαζί  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυνάπτονται), Μπιχάκη 8 Δημοτικό Κατάστημα Ρέντη στο ισόγειο.

Οι αιτήσεις θα γίνονται κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2132004817-2132004818-2132004826.

Κριτήρια για την υποβολή αίτησης:

Α. Μέχρι και την30/04/2020, να είναι αποσυνδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας και  να είναι αποκλειστικά στο όνομα του δικαιούχου .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού  (φορολογικό έτος 2019 ).
2) Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού (φορολογικό έτος 2019).
3) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού  (φορολογικό έτος 2019).
4) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6) * Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
7) * Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
8)* Προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων (εάν απαιτούνται).
9)* Διενέργεια κοινωνικής έρευνας (εάν απαιτείται).
10) Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ της κύριας κατοικίας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες μας θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν τη σχετική αίτηση Χορήγησης εφάπαξ του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στην οποία θα επισυνάπτονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Comments are closed.