Νομοθεσία Για Υπαίθριες Αγορές

Υπαίθριες Αγορές:

 Ν. 4849/05-11/2021 Εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου. ΦΕΚ 207 Α΄ /05-11-2021

  ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 67, Ν. 4849/2021 (Α’ 207)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 4849/2021 (Α’ 207
α/α ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟΥ 67 ν. 4849/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ ΘΕΜΑ
1 παρ.1 & 2 α΄εδαφιο ΚΥΑ 18982/22.02.2022 ΦΕΚ Β 925 Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου.
2 παρ.2 β’ εδαφιο ΥΑ  9181/01.02.2022 ΦΕΚ Β 433 Συνδυασμοί προϊόντων που πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο, αλλαγές και προσθήκες προϊόντων, στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα που αναρτάται στο σημείο πώλησης και αντιστοίχιση ειδών παλαιότερων ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές.
3 παρ. 3 ΥΑ 21061/25.02.2022 ΦΕΚ Β 980 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.
4 παρ. 4 ΥΑ 9170/01.02.2022 ΦΕΚ Β 481 Αριθμός των θέσεων, τομείς των διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές αγορές και ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο.
5 παρ. 5 ΥΑ 16469/15.02.2022 ΦΕΚ Β 879 Ειδικότεροι όροι λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών και είδη προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται ή παρέχονται σε αυτές.
6 παρ. 6 ΥΑ 21049/25.02.2022 ΦΕΚ Β 981 Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης και στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για τη συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές.
7 παρ. 7 ΥΑ 21057/25.02.2022 ΦΕΚ Β 981 Στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
8 παρ. 8 ΥΑ 21030/25.02.2022 ΦΕΚ Β 982 Στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης δραστηριοποίησης χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Κανονιστικές διατάξεις:

230/30-12-2019  Αποφ. Δ. Σ. Έγκριση ή μη του Κανονισμού Χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

231/30-12-2019 Αποφ. Δ. Σ. Καθορισμός τελών για τη χρήση των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων στα όρια του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το  οικονομικό έτος 2020.