Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, σύμφωνα με την με αρ. 74/2021 (ΑΔΑ : ΩΝ5ΟΩΚΑ-ΞΚ0) Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με Α/Α συστήματος  93103, για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 790.322,58€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 30-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ..

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, σύμφωνα με την με αρ. 74/2021 (ΑΔΑ : ΩΝ5ΟΩΚΑ-ΞΚ0) Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με Α/Α συστήματος  93103, για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 790.322,58€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 30-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ..

Author

Comments are closed.