Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, σύμφωνα με την με αρ. 79/2021 (ΑΔΑ : ΨΞΝΦΩΚΑ-Ρ4Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με Α/Α συστήματος  94238, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 2020»,  εκτιμώμενης αξίας  80.645,16€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 15-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ..

Comments are closed.