Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, σύμφωνα με την με αρ. 75/2021 (ΑΔΑ : 966ΨΩΚΑ-4ΧΗ) Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με Α/Α συστήματος  94961, για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020», εκτιμώμενης αξίας 80.645,16€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 30-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

Author

Comments are closed.