ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ (Ε.Μ.Επ.)
Α) Για καταχώρηση  αριθμού ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
       Για την αίτηση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία πολίτη
       Εξαίρεση γίνεται μόνο με εκπρόσωπο σε περίπτωση
1) ανηλίκου με αναπηρία και
2) σε Πλήρη Στερητική Δικαστική Συμπαράσταση
       Στις λοιπές περιπτώσεις απαιτείται μαζί με τον εκπρόσωπο και η φυσική
παρουσία του ενδιαφερόμενου
Β) Στοιχεία αιτούντα και υπογραφές
       Σε Πλήρη Δικαστική Συμπαράσταση στα στοιχεία του αιτούντα βάζουμε τον
Δικαστικό Συμπαραστάτη, ο οποίος ελέγχει και υπογράφει την Αίτηση –
Υπεύθυνη Δήλωση
       Σε Μερική Στερητική Δικαστική Συμπαράσταση στα στοιχεία του αιτούντα
βάζουμε τον Δικαστικό Συμπαραστάτη, ο έλεγχος όμως και η υπογραφή της
Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης διενεργείται και από τον Εκπρόσωπο και από
το Φυσικό Πρόσωπο
       Σε Πλήρη ή Μερική Επικουρική Δικαστική Συμπαράσταση στα στοιχεία του
αιτούντα βάζουμε το φυσικό πρόσωπο, ο έλεγχος όμως και η υπογραφή της
Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης διενεργείται και από τον Εκπρόσωπο και από
το Φυσικό Πρόσωπο
       Στην περίπτωση ανηλίκου με αναπηρία τον έλεγχο και την υπογραφή της
Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης τον διενεργεί ο Εκπρόσωπος
Γ) Τηλέφωνο επικοινωνίας (Νέα δυνατότητα)
Δεν είναι απαραίτητα το κινητό του πολίτη
Είναι μόνο για επικοινωνία των φορέων του Δημοσίου με το φυσικό πρόσωπο
και δεν αποτελεί δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης για το GOV
Δηλαδή μπορούν να δηλώσουν δύο κινητά τηλέφωνα, το προσωπικό κινητό για
πιστοποίηση που πρέπει απαραίτητα να το έχει μαζί του ο πολίτης και το
κινητό επικοινωνίας που δεν αποτελεί πιστοποίηση, δεν στέλνουμε κωδικό
και δεν χρειάζεται να το έχει μαζί του, απλά δηλώνει τον αριθμό του
Αυτός ο αριθμός μπορεί να δηλωθεί από περισσότερα από ένα άτομα

Δ) Για την καταχώρηση ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η καταχώρησή τους γίνεται με εκπρόσωπο μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
       Νόμιμα εξουσιοδοτημένος
       Πληρεξούσιος
       Επίτροπος (για ανήλικους)
       Δικαστικός Συμπαραστάτης
       Διαζευγμένος γονέας ασκών την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή
συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό
       Ανάδοχος
       Θετός γονέας
       Φυσικός γονέας

ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΝ ΚΛΙΚΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δεν είναι απαραίτητα το κινητό του πολίτη
Είναι μόνο για επικοινωνία των φορέων του Δημοσίου με το φυσικό πρόσωπο
και δεν αποτελεί δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης για το GOV
Δηλαδή
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : 213-1333093
Mail : emep_support@gsis.gr

Author

Comments are closed.