Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
Διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» Εκτιμώμενης αξίας 1.411.290,32 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

 

 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 3. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ
 10. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 11. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 12. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Author

Comments are closed.