Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου απαρτίζεται από εννέα ( 9 ) μέλη. Από αυτά, τα προέρχονται από την πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος και τα δύο (2) από τις υπόλοιπες παρατάξεις.

Σύμφωνα με την αρ. 5321/2019 απόφαση Δημάρχου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας ζωής ορίζεται η κα Αραβαντινού-Τσιμπλάκη Μαρία.

Σύμφωνα με την αρ. 5466/2019 απόφαση Δημάρχου, ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μουταφίδου Βασιλική και Χατζηπαυλίδης Ελευθέριος.

Σύμφωνα με την αρ. 148/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για τη δημοτική περίοδο 2019-2023, με θητεία από 1-9-2019 έως 6-11-2021 ορίζονται οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:

Τακτικά μέλη:

 1. Κοτζαμάνης Σπύρος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 2. Ιωαννίδου Σταματία («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 3. Αργυράκη – Δελγιώργη Ευθυμία («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 4. Μουταφίδης Γεώργιος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 5. Μπακιρτζής Νικόλαος («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)
 6. Αγγελινιάδης Ιωάννης («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Παπαδοπούλου Αρχοντία («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 2. Λαγουμιτζής Μιχαήλ («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 3. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 4. Βεντούρη Ζαμπέτα («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 5. Μερτινός Δημήτριος («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, του Νόμου 3852/2010 για:

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε (20) ημέρες από την συνδρομή των προϋποθέσεων.

Τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Θέματα καθορισμού χρήσεων γης.

Θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.

Τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α’), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με αντικείμενο, αρμοδιοτήτων.

Το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.